Yángzǐ Huáng Hé Аму́р Hēilóng Уссури Wūsūlǐ Аргунь Hăilā'ěr Songhua Yalu Amnok Gan Han Ili Karatal Aksu Lepsi Ayaköz Kax Künes Tekes Hồng Đà Lancang Mekong Yuán Salween Xi Yu You Xun Hongshui Zuo Nanpan Dadu Min Wu Wei Luo Jing Хэрлэн Ши́лка Hūlún Hú Ингода́ Оно́н Qarqan Kaidu Konqi Muzat Keriya Hotan Karakax Brahmaputra Ganges Aksu Toshkan Liao Xiliao Laoha Hun Fen Zi Xiang Yuan You Wu Qingshui Li Miluo Lian Lei He Daxi Chu Talas Assa Kokonor Yalong Huai Hong Quan Guo Hui Nepal Japan Kazakhstan Taiwan NorthKorea Myanmar China Mongolia Russia Bhutan Pakistan India Bangladesh Thailand Laos Vietnam Uzbekistan Kyrgystan SouthKorea Xīnjiāng Tibet(Xīzàng) Qīnghǎi Gānsù Sìchuān Nei Mongol Shǎnxī Shāngxī Níngxià Héběi Hénán Běijīng Tiānjīn Shāndōng Jiāngsū Ānhuī Zhèjiāng Jiāngxī Shànghǎi Húběi Húnán Gùizhōu Guǎngxī Guǎngdōng Hong Kong Yúnnán Fújiàn Hainan Jílín Hēilóngjiāng Liáoníng Chóngqìng Philippines Harbin Jilin Vladivostok Ulaanbaatar Changchun Shenyang Nanchang Wuhan Almaty Yining Balqash Ürümqi Hanoi Haikou Kunming Nanning Wuzhou Guangzhou Chengdu Guiyang Xi’an Xianyang Baoji Tianshui Weinan Lanzhou Dunhuang Luoyang Turfan Hotan Kashgar Hohhot Lhasa Kaifeng Hami Xuzhou Suzhou Nanjing Changsha Lop Nur Aksu Kuqa Datong Chaoyang Wuwei Zhangye Handan Yarkant Beijing Yanzhou Pyongyang Bishkek Taraz Hangzhou Tianjin Fuzhou Jiangling Taiyuan Dali Jiuquan Loulan Fergana Yanqi Xining Xingtai Shengle Changzhi Baoding Jinzhou Baiyin Tongwancheng Pingliang Lüliang Linfen Gaochang Hebi Qingzhou HanEmpire Tibet Shendu Danyue Sichuan Ordos Hebei Jiaozhi N a n y u e Wusun Min Yue Xiongnu Empire Xianbei Dingling Jin Donghu Qiang Dian Lop Nur Panyu Khotan Kashgar Chang’an Shazhou Luoyang Jiaohe Ürümqi Lhasa Jiuquan Loulan Fergana Yanqi Wuwei Zhangye Hami Kuqa Yarkant Taraz 90BCE   -140   -90   260   280   360   383   400   440   500   535   560   610   630   750   944 Options: Relief map Borders Rivers Names

maps > east asia

140BCE ◀ ▶ 260CE

Options:   ReliefBordersRiversNamesShading

90 BCE, Han empire around maximum extent

128-7 Chinese general Wei Qing regains the Ordos for China from the Xiongnu and repairs the Shihuangdi frontier walls on the far side of the Yellow river.

Xiognu chanyu Modu encourages the Shanxi king to rebel, providing a route into Han territory. Han emperor Gaozu is defeated in battle and almost killed.

123-2 Wei Qing penetrates 250 km into Xiongnu territory, forcing Yizhe Chanyu to move his main camp north of the desert.

121 After a campaign by Chinese general Huo Qubing, the Xiongnu sub-kings of the left and right, fearing execution by Yizhe Chanyu, surrender with 40,000 men, although one, Hunye, kills the other, Xiutu, first. Ganzu and northern Shanxi become Chinese and Emperor Wudi settles 700,000 people there.

119 Huo Qubing pushes 800 km into Xiongnu territory, to the east of Ulaan Baatar, and kills 70,000 men of the King of the Left, then routs Yizhe Chanyu in central Mongolia, killing almost 20,000 more. The Xiongnu would never fully recover from these battles.

Han Wudi begins building watchtowers and signal towers along the Erzin Gol.

115 Jiuquan is made prefectural capital, followed by Wuwei, then Zhangye and Dunhuang (111 BCE). China gains access for the first time to the Western Regions.

108 Chinese general Zhao Ponu conquers Loulan and Jushi (Turfan), although Loulan wavers for 5 years.

109 Emperor Han Wudi invades and annexes Dian.

106-5 The Xiongnu move the royal residence to the upper reaches of the Orkhon.

103 Chinese general Renwen leads a punitive expedition against Loulan, and Han Wudi then builds walls and fortifications all the way to Kucha.

102 After an initial abortive attempt, 2 years earlier, Chinese general Li Guangli accepts the surrender of Fergana, and extracts a ransom of horses.

Sources

China, A History, John Keay, p 144

The History of Central Asia, The Age of the Silk Roads, Christoph Baumer, pp 10-29

Dian Kingdom, Wikipedia

Minyue, Wikipedia

Das Tarimbecken, Wikipedia

East Hemisphere in 100 BC, Talessman's Atlas

Notes

The Han empire is shown around its maximum extent. The date is approximate.