Thaana

Updated 7 August, 2017 • tags scriptnotes, thaana

This page provides basic information about the Thaana script. It is not authoritative, peer-reviewed information – these are just notes I have gathered or copied from various places as i learned. For similar information related to other scripts, see the Script comparison table.

Click on red text examples or highlight part of the sample text to see a list of characters. Click on the vertical blue bar (bottom right) to change font settings for the sample text.

For more details see:
Character notes Script links

Sample (dhivehi)

1 ވަނަ މާއްދާ ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ، މިނިވަންކަމުގައި، ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކަކާއެކު، ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެޔޮ ވިސްނުމާއި، ހެޔޮބުއްދީގެ ބާރު އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކާމެދު އެމީހުން މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ، އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައެވެ.

2 ވަނަ މާއްދާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މިޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކަކާއި މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުތަކެއް ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އެޙައްޤުތަކާއި އެމިންގަނޑުތައް ލިބިދެނީ، ނަސްލާއި، ކުލައާއި، ޖިންސާއި، ބަހާއި، ދީނާއި، ސިޔާސީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތާއި، ވަކި ޤައުމަކަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަކަށް ނިސްބަތްވުމާއި، މުދާ ލިބިހުރުމާއި، އުފަންވީ ޢާއިލާއެއްގެ ސަބަބުން ޤަދަރުވެރިވުމާއި، އެހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ޤަދަރުވެރިވުންފަދަ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މިންގަނޑަކުން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. އަދި މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކީ، ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން، ނުވަތަ އެޤައުމުގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ މިންވަރުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އެޤައުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ގޮތުން ނަމަވެސް، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނޭ ގޮތުންނެވެ. އެޤައުމަކީ، ނުވަތަ މީހަކު ނިސްބަތްވާ އެސަރަޙައްދަކީ، މިނިވަން ޤައުމަކަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެހެން ޤައުމަކުންބަލަހައްޓަމުންދާ ޤައުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ނެތް ޤައުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ސިޔާދަތީ ބާރު މަޙްދޫދު ކުރެވިގެންވާ ޤައުމަކަށް ވީނަމަވެހެވެ.

Key features

Dhivehi is an alphabetic abjad. All vowels are written, but as diacritics above the consonants.

There are 38 consonants and 11 vowel diacritics in the Thaana block. Words are separated by spaces. Unlike Arabic or N'Ko, the text is not cursive.

For more information see ScriptSource, Wikipedia or Omniglot.

Text direction

Thaana script is written horizontally and right-to-left in the main, but as with most RTL scripts, numbers and embedded LTR script text are written left-to-right (producing 'bidirectional' text).

In the following example, the section number is read LTR, ie 7.2.2, but the Thaana word following is RTL.

7.2.2 ބައްތެލި

Consonants

Basic consonants

For writing the languages of the Maldives there are 24 consonants in this block (ހށނރބޅކއވމފދތލގޏސޑޒޓޔޕޖޗ).

Consonant clusters

The diacritic ◌ް [U+07B0 THAANA SUKUN​] indicates that there is no vowel following the consonant it sits on. This is always used, with one exception: when ށ [U+0781 THAANA LETTER SHAVIYANI] is written with no diacritic, this indicates prenasalization of a following stop, eg. ކަނޑު kaⁿɖu sea. It is the only case where a letter can appear without a diacritic.

The sukun is also used over a few other characters to indicate gemination of the following consonant.

Transcription

A further 13 dotted versions of the normal consonants are available for transcribing arabic sounds (ޘޙޚޛޝޞޟޠޡޢޣޤޥޱ), and one more to represent the english sound ʒ (ޜ).

Obsolete consonant

There is also one character, ޱ [U+07B1 THAANA LETTER NAA], that was abolished from Maldivian official documents around 1953, but it is still seen in reprints of old books like the Bodu Tartheebu, and is used by the people of Addu Atoll and Fuvahmulah.

Vowels

All vowels are always written, but as diacritics above or below the consonant they follow.

Word-initial or independent vowel sounds use އ [U+0787 THAANA LETTER ALIFU] as a base.

As mentioned just above, the diacritic ◌ް [U+07B0 THAANA SUKUN​] signifies that no vowel sound follows a consonant.

Punctuation

Dhivehi punctuation uses a mixture of western and arabic punctuation.

The following excerpt from the sample text above shows the use of arabic commas:

އުފަންވަނީ،

The same sample text, however, uses ASCII full stops at the end of sentences.

Digits

Either european digits or arabic-indic digits are used.

Text layout

Justification

I'm not sure how justification works, but assume it is like in English.

Use the control below to see how your browser justifies the text sample here.

ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ، މިނިވަންކަމުގައި، ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކަކާއެކު، ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެޔޮ ވިސްނުމާއި، ހެޔޮބުއްދީގެ ބާރު އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

Character list

The Thaana script characters in Unicode 10.0 is in a single block: Thaana (50).

There is no information for Dhivehi exemplarCharacters in version 31 of CLDR's lists of characters.

Last commit 2017-08-07 10:17 GMT.  •  Make a comment.  •  Licence CC-By © r12a.