Armenian script

Updated 8 August, 2017 • tags scriptnotes, armenian

This page provides basic information about the Armenian script. It is not authoritative, peer-reviewed information – these are just notes I have gathered or copied from various places as i learned. For similar information related to other scripts, see the Script comparison table.

Clicking on red text examples, or highlighting part of the sample text shows a list of characters. Click on the vertical blue bar (bottom right) to change font settings for the sample text.

For more details see: Character notes Script links

Sample (Armenian)

Հոդված 1 Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ Նրանք ունեն բանականություն ու խիղճ և միմյանց պետք է եղբայրաբար վերաբերվեն։

Հոդված 2 Ամեն ոք ունի այս Հռչակագրում բերված բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները առանց որևէ խտրության՝ հիմնված ցեղային, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ համոզմունքների, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ունեցվածքի, դասային պատկանելության կամ որևէ այլ կարգավիճակի վրա։ Ավելին, ոչ մի խտրականություն չպետք է լինի հիմնված երկրի կամ տարածքի, քաղաքական, իրավական, կամ միջազգային կարգավիճակի վրա, լինի դա անկախ, խնամարկյալ, ոչինքնակառավարվող կամ ինքնիշխանության որևէ այլ սահմանափակումով պետական կազմավորում, որին պատկանում է մարդը։

Key features

Armenian is an alphabet. This means that it is phonetic in nature, where each letter represents a basic sound.

Armenian has uppercase and lowercase pairs. The shapes of the upper and lowercase forms can differ significantly. Here are some examples.

Հհ Տտ Աա Ցց

Words are separated by spaces.

Armenian script is written left-to-right, horizontally.

For more information see ScriptSource, Wikipedia, Omniglot, and the Unicode Standard.

Consonants

The Armenian block has 32 consonants, each of which has an upper- and lowercase form.

ԲբԳգԴդԴդԶզԹթԺժԼլԽխԾծԿկՀհՁձՂղՃճՄմ
ՅյՆնՇշՉչՊպՋջՌռՍսՎվՏտՐրՑցՒւՓփՔքՖֆ

Pronunciations of many of the consonants vary between eastern and western variants of Armenian.

Sometimes adjacent glyphs form ligatures (see below).

ց [U+0581 ARMENIAN SMALL LETTER CO] and its uppercase form are only used in classical orthography, word-initially and in some compound words.1

In reformed orthography, the letter ւ [U+0582 ARMENIAN SMALL LETTER YIWN] appears only as a component of ու.1

Refs: [1] [WP] Armenian alphabet

Vowels

Vowel characters

There are 7 vowel characters, each with an upper and lower case form, and one more that is only lower case. This is և [U+0587 ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN], formerly a ligature but now considered a separate letter of the alphabet.

ԱաԵեևԷէԸըԻիՈոՕօ

The letter ը is generally used only at the start or end of a word, and so the sound ə is unwritten between consonants.1

օ [U+0585 ARMENIAN SMALL LETTER OH] and its uppercase form are only used in classical orthography, word-initially and in some compound words.1

Refs: [1] [WP] Armenian alphabet

Context-based rendering

ligatures

Five ligated forms are used in manuscripts, of which the first in the list below is the most common.

ﬓ ﬔ ﬕ ﬖ ﬗ

Dedicated code points are available for these characters in the Alphabetic Presentation Forms block, with compatibility decompositions to the relevant consonant pairs.

Glyph positioning

The tonal punctuation marks described below are not combining characters, but should be positioned above the vowel they are associated with. Due to print capabilities, it has become common to see those over a gap to the side of the letter, or as a half-spacing letter instead.

ա՛ ա՜ ա՞

Punctuation & symbols

For more information and examples relating to these characters, follow the links on the character names.

Text and phrase divisions. The right column indicates approximate equivalences to Latin script.

sentence ։ [U+0589 ARMENIAN FULL STOP]
semi-colon [U+2024 ONE DOT LEADER]
colon ՝ [U+055D ARMENIAN COMMA]
comma , [U+002C COMMA]

Hyphens. As a word-joining hyphen (miowt‛jan gic) Armenian uses - [U+002D HYPHEN-MINUS] or [U+2010 HYPHEN].

At the end of a line, when a word is split, ֊ [U+058A ARMENIAN HYPHEN] can be used.

Quotations. Armenian uses « [U+00AB LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK] and » [U+00BB RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK] for quote mark. ASCII quotation marks are sometimes used, but as they resemble other Armenian characters, their use is discouraged.2

Արտահայտության սխալ չճանաչված բառ՝ «etal»

Refs: [1] [Unicode] p322  [2] [WP] Armenian alphabet

Tonal punctuation marks

Armenian indicates questions, exclamations and emphasis by associating a modifier with a vowel being modified, rather than by using punctuation at the end of a sentence.

The modifier marks should appear above and slightly to the right of the vowel being modified, however, due to mechanical difficulties in printing, fonts often put the modifier alongside the vowel instead.

Հնարավո՞ր

The following modifiers are commonly used:

question ՞ [U+055E ARMENIAN QUESTION MARK] 
exclamation ՜ [U+055C ARMENIAN EXCLAMATION MARK] 
emphasis ՛ [U+055B ARMENIAN EMPHASIS MARK] 

Deprecated punctuation marks

Usage tips:

ՙ [U+0559 ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING] was encoded by mistake, and is not used in Armenian.

The Unicode Standard recommends not to use ՚ [U+055A ARMENIAN APOSTROPHE], but to use [U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK] instead.

Numbers

Armenian uses European numeral digits.

Dates. The ASCII hyphen appears to be used for ordinal numbers in dates, eg. նոյեմբերի 20-ին: On November 20.

Counter styles

Ready-made Counter Styles has a template for an additive Armenian counter style (in both upper and lower case). Examples:

1 Ա 2 Բ 3 Գ
11 ԺԱ 22 ԻԲ 33 ԼԳ
111 ՃԺԱ 222 ՄԻԲ 333 ՅԼԳ

Text layout

Justification

The most common approach to justification relies on adjustment of spaces.1

Use the control below to see how your browser justifies the text sample here.

Բոլորը հավասար են օրենքի առջև և, առանց որևէ խտրականության, ունեն օրենքով հավասար պաշտպանվելու իրավունք։ Բոլորը ունեն հավասար պաշտպանության իրավունք՝ ընդդեմ ցանկացած խտրականության, որով խախտվում է այս Հռչակագիրը, և ընդդեմ նման խտրականության մղող ցանկացած սադրանքի։

Character lists by language

The Armenian script characters in Unicode 10.0 are in a single block:

The following is an incomplete list of languages and the number of characters they use, per version 31 of CLDR's lists of characters (exemplarCharacters).

Click on the links to see a list of characters with names.

Armenian

Main ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք և օ ֆ 39 (x2)
Combining none 0
Auxiliary none 0
Punctuation ֊ , ՝ : ՜ ՞ . « » ՚ ՛ ՟ 12

References

  1. [Daniels] Peter T. Daniels and William Bright, The World's Writing Systems, Oxford University Press, ISBN 0-19-507993-0
  2. [Unicode] The Unicode Standard v9.0, Armenian.
  3. Wikipedia, Armenian alphabet
Last commit 2017-08-08 6:48 GMT.  •  Make a comment.  •  Licence CC-By © r12a.