Click on characters to create text in the box, then copy & paste to your content.
Format ZWJ ZWNJ SPACE DEL
hހ shށ nނ rރ bބ lhޅ kކ -އ
vވ mމ fފ dhދ thތ lލ gގ gnޏ
sސ dޑ zޒ tޓ yޔ pޕ jޖ chޗ
ثޘ حޙ خޚ ذޛ ʒޜ شޝ صޞ ضޟ
طޠ ظޡ عޢ غޣ قޤ وޥ ޱ
aަ uު oޮ
aaާ ooޫ oaޯ
iި eެ  
eeީ eyޭ -ް
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , .
، ؛ ؟ , . ; : ? ! « » ( ) -