Click on characters to create text in the box, then copy & paste to your content.
SHIFT SPACE NBSP DEL
bб vв gг dд zhж zз kк lл mм nн pп rр sс tт fф khх tsц chч shш shchщ
ь ъ
aа i͡aя oо ëё éэ eе uу i͡uю yы iи ĭй ́
7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 , .
, . ; : ? ! « » ( ) -
Show obsolete letters
īі ѳ i͡eѣ ѵ żѕ k͡sѯ p͡sѱ ǫѫ ęѧ i͡ǫѭ i͡ęѩ