Click on characters to create text in the box, then copy & paste to your content.
SHIFT SPACE NBSP DEL
bб vв gг dд ʐж zз kк lл mм nн pп rр sс tт fф xх ʦц ʨч ʂш ʂ̂щ
ь ъ
aа jᵃя oо jᵒё ɛэ eе uу jᵘю ɨы iи yй ́
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , .
, . ; : ? ! « » ( ) -
Show obsolete letters
īі ѳ i͡eѣ ѵ żѕ k͡sѯ p͡sѱ ǫѫ ęѧ i͡ǫѭ i͡ęѩ