Type-assist (T) is on.
SPACE ZWSP WJ
e
o
ɛ
äʲ
ʨ̯
p̱ʰ ṯʰ ḵʰ
f s h
m n ɲ̱ ŋ̱
hl̆ຫຼ
}
i
ī
ɯ
ɯ̄
u
ū
eເ-ະ
eເ-ັ
ɤເ-ິ
ɤːເ-ີ
o
oໂ-ະ
ɛແ-ະ
ɛແ-ັ
ɔເ-າະ
ɔັອ ɔ̄
a a ā
iᵊ aᵐ ʷ ʲ
²
³
123
456
789
0 , .
¤ ... +
ໆລໆ
, . ; : ? ! ( )
diphthongs
iːəເ-ັຍ ັຽ iːəເ-ຍ iw-ິວ iːwີວ iaເ-ັຍະ     ɯəເ-ຶອ ɯːəເ-ືອ     ົວະ ົວ
ɤːjເ-ີຽ ɤːjເ-ີຍ
ɛːwແ-ວ
ajັຍ aːjາຍ aːjາຽ awເ-ົາ