Type-assist (T) is on.
SUBJ SPACE COENG ZWSP
ị̄ ɨ̣
  ụ̄
æ̣
ạʷ ạᵒ ạʲ
r̥̄
l̥̄
   t្ត    c្ច k្ក
្ព ្ទ    ្ជ ្គ
្ផ ្ថ ṫʰ្ឋ ្ឆ ្ខ
p̄ʰ្ភ ṯʰ្ធ ṯ̇ʰ្ឍ c̱ʰ្ឈ ḵʰ្ឃ
b្ប ɗ្ដ ɗ្̱ឌ
្វ s្ស h្ហ
្ម n្ណ ្ន ɲ្ញ ŋ្ង
្រ l្ឡ ្ល ȳ្យi ɨ u
ī ɨ̄ ū
e o
æ
a ă ā
iᵊ ɨᵊ uᵊ
aᵊ
123
456
789
0 , .
។ល។
1/6SP EMSP ZWNJ ZWJ , . ; : ? ! « » ( )
vowel clusters
uh̽ុះ um̽ុំ eh̽េះ oh̽ោះ ām̽ាំ
rare/deprecated /obsolete
deprecated rarely used ្ឝ ្ឞ
astrological symbols
divination symbols
lunar date symbols