Click on characters to create text in the box, then copy & paste to your content.
SHIFT SPACE ZWJ DEL
mⁿ mᵉ mⁱ vⁿ
bբ gգ dդ zզ թ ʒժ lլ xխ ʦծ kկ hհ ʣձ ʁղ ʧճ mմ yյ nն ʃշ ʧʰչ pպ ʤջ ռ sս vվ tտ rր ʦʰց wւ փ ք fֆ
aա eե eᵛև ɛէ əը iի ɔո oօ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , .
, ; :՝ .։ « » ?՞ !՜ !՛ ( ) - ֊ ֏
Show other characters
deprecatedՙ ՚ old-fashioned ՟symbols ֍ ֎