Format SPACE
ɑا ɑ͑أ ɑ̜إ ɑ̄آ ɑ̃ٱ لا lɑ̄لآ lɑ͑لأ ɑ̜لإ ɑlال
pپ bب tت dد Tط dض kك qق
fف θث sس ص ʃش cچ xخ ħح hه
xڤ ðذ zز ظ ʒج ɣغ ʕع tة
mم nن
wو lل rر yي àى
ʔء ɑ͑أ ɑ̜إ ؤ ئ
yِي iِ iⁿٍ
wُو uُ uⁿٌ
aَا aَ aⁿً ٰ̍
°ْ ّ ʿٔ ˓ٕ
1١ 2٢ 3٣
4٤ 5٥ 6٦
7٧ 8٨ 9٩
0٠ , .
، . ؛ : ؟ ؍ ٪ ـ « » ( ) ˈ
infrequent characters
qڧ fڢ   ؐ ؑ ؒ ؓ ؔ ٗ Allāhاللّٰه